Všeobecné obchodní podmínky společnosti VITAS Tábor s.r.o

pro nájem obytného automobilu

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) upravují vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem při nájmu obytného automobilu společností VITAS Tábor s.r.o., IČ 26093936, jako vlastníkem a pronajímatelem těchto dopravních prostředků a třetí osobou jako nájemcem.
 2. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavírány v souladu s právním řádem České
 3. Zájemce o nájem rezervováním obytného automobilu, resp. uzavřením smlouvy o nájmu obytného automobilu potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí.
 4. Na tyto VOP je zájemce o nájem dostatečným způsobem před rezervováním obytného automobilu a před vlastním uzavřením smlouvy o nájmu obytného automobilu upozorněn a vždy má možnost se s nimi seznámit.
 5. Zájemce o nájem rezervováním obytného automobilu, resp. uzavřením smlouvy o nájmu obytného automobilu souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti pronajímatele. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob. Veškeré nakládání s osobními údaji zájemců o nájem obytného automobilu se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a ostatními právními předpisy platnými na území ČR na úseku ochrany osobních údajů. Pronajímatel jakožto správce ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, tímto informuje zájemce o nájem obytného automobilu jako subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném zněn, tj. zejména o tom, že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si zájemce o nájem obytného automobilu přeje opravit osobní údaje, které o něm pronajímatel zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese vitastabor@seznam.cz nebo na adrese pronajímatele, uvedené v obchodním rejstříku.
 6. Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž smlouvu o nájmu obytného automobilu je možné uzavřít též pouze v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením smlouvy o nájmu obytného automobilu v českém jazyce. Uzavřená smlouva o nájmu obytného automobilu je pronajímatelem archivována a je po vyžádání nájemcem přístupná ve lhůtě jednoho roku ode dne jejího uzavření.
 7. Nájemcem může být jen osoba starší 22 let.
 8. Minimální doba nájmu obytného automobilu činí tři (3)
 9. Zájemce o nájem obytného vozidla je povinen prokázat pronajímateli svou totožnost dvěma doklady totožnosti (občanský průkaz, řidičský průkaz, cestovní pas).
 10. Řídit obytný automobil po dobu nájmu je oprávněna jen osoba určená nájemcem ve smlouvě o nájmu obytného automobilu, která je držitelem řidičského oprávnění skupiny B s praxí minimálně 2 roky. Jiné osobě nesmí nájemce umožnit obytný automobil řídit. V případě porušení této povinnosti hradí nájemce veškeré vzniklé škody a nevztahuje se na něho pojištění obytného automobilu, hrazené pronajímatelem.
 11. Po uzavření smlouvy o nájmu obytného automobilu pronajímatel obytný automobil předá nájemci v první den půjčení v době od 9,00 hod - 16,00 hod. na adrese provozovny společnosti VITAS Tábor s.r.o., Tábor, Šafránová ulice č.p. 445, PSČ 390 03; to neplatí, je-li ve smlouvě o nájmu obytného automobilu sjednáno jinak. Převzetí obytného automobilu a seznámení s jeho obsluhou trvá cca 60 min. Pronajímatel je povinen předat nájemci obytný automobil v řádném technickém stavu, způsobilý k provozu a k užívání v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Pronajímatel předá obytný automobil nájemci po provedení kontroly množství motorového oleje, chladicí kapaliny, množství brzdové kapaliny, pneumatik, funkčnosti osvětlení, akumulátoru a úplnosti povinné výbavy. Pronajímatel předává vozidlo s plně natankovanou nádrží pohonných
 12. Předání obytného automobilu zpět pronajímateli je nájemce povinen uskutečnit poslední den na stejném místě a ve stejném čase, vždy po telefonické domluvě o přesném čase předání; to neplatí, je-li ve smlouvě o nájmu obytného automobilu sjednáno jinak. Obytný automobil je nájemce povinen  předat pronajímateli  s plně natankovanou nádrží pohonných hmot, vyčištěné, s vyprázdněným chemickým WC a odpadnínádrží a ve stavu, v jakém ho převzal, s přihlédnutí k obvyklému opotřebení.
 1. Zájemce o nájem obytného automobilu je povinen složit na bankovní účet pronajímatele finanční jistotu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun) a servisní poplatek ve výši 2.500,- Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých) včetně DPH, a to bezodkladně po provedení rezervace obytného automobilu, nejpozději však při  uzavření  smlouvy  o  nájmu  obytného  Finanční jistota  je  vratná, slouží  k zajištění případných nároků pronajímatele vůči nájemci pramenících z porušení smlouvy o nájmu obytného automobilu nebo jiných skutečností, za které odpovídá nájemce, a v případě, že k žádným skutečnostem zakládajícím právo pronajímatele na náhradu škody či jiné peněžité plnění vůči nájemci nedojde, bude v celém rozsahu navrácena nájemci při předání obytného automobilu nájemcem pronajímateli.
 2. Poté, co zájemce o nájem obytného automobilu provede rezervaci, pronajímatel bude obytný automobil blokovat pro požadované  časové období po dobu pěti (5) pracovních  dnů; to  neplatí  v případě,  že je      z okolností patrné, že zájemce o nájemce obytného automobilu nemá skutečný zájem o užívání obytného automobilu. V uvedené lhůtě pěti (5) pracovních dnů je zájemce o nájem obytného automobilu uhradit ve prospěch bankovního účtu pronajímatele částku odpovídající jedné polovině (1/2) celkového nájemného; neučiní-li tak, rezervace propadá. Zbylou část nájemného je nájemce povinen uhradit nejpozději 30 dní před začátkem nájmu vozidla. Pokud je rezervace učiněna méně než 30 dnů od počátku nájmu, cena za pronájem vozidla včetně vratné kauce je splatná ihned. Platbu lze provést výhradně bezhotovostně na bankovní účet č. 197988058/0300, který je vedený u ČSOB, s.
 3. Zájemce o nájem obytného automobilu je oprávněn rezervaci obytného automobilu kdykoliv zrušit doručením písemného oznámení pronajímateli, přičemž v takovém případě je povinen uhradit pronajímateli storno poplatek. Storno poplatek činí:
  • při zrušení rezervace nejméně 60 dnů od započetí rezervovaného termínu storno 10 % z nájemného
  • při zrušení rezervace nejméně 45 dnů od započetí rezervovaného termínu storno 30 % z nájemného
  • při zrušení rezervace nejméně 30 dnů od započetí rezervovaného termínu storno 50 % z nájemného
  • při zrušení rezervace méně než 30 dnů od započetí rezervovaného termínu storno 100 % z nájemného
 4. Pronajímatel je oprávněn potvrzenou rezervaci obytného automobilu zrušit jen v případě vzniku neodvratitelných okolností mimo sféru jeho vlivu, kterými jsou zejména případy odcizení obytného automobilu či jeho poškození vylučující bezpečný provoz. V takovém případě je pronajímatel zájemce o zrušení rezervace bezodkladně informovat. Obdobné platí pro právo pronajímatele odstoupit od uzavřené smlouvy o nájmu obytného
 5. Nájemné zahrnuje dálniční známku platnou v ČR a Rakousku, jednu (1) 10 kg/5 kg PB lahev a chemikálie do V nájemném je dále zahrnuta tato výbava obytného automobilu: markýza, kempingový nábytek, termoclona, prodlužovací kabel s redukcemi a kuchyňské potřeby – viz předávací protokol.
 6. Nájemné za dobu nájmu v měsících červen, červenec a srpen je bez vazby na počet najetých kilometrů. Nájemné za dobu nájmu v ostatních měsících je stanoveno pro průměrný počet najetých kilometrů ve výši 300 Km/den, přičemž každý najetý kilometr nad tuto je zpoplatněn částkou 7,- Kč/km, která bude zúčtována při předání obytného automobilu nájemcem pronajímateli.
 7. V případě, že nájemce předá obytný automobil pronajímateli dříve než v termínu dle smlouvy o nájmu obytného automobilu, nájemné se nevrací.
 8. V případě opožděného předání obytného automobilu je nájemce povinen uhradit pronajímateli vzniklou škodu včetně ušlého zisku a dále zaniká právo nájemce na navrácení/zúčtování složené finanční
 9. Obytný automobil je povinně smluvně pojištěn (tzv. povinné ručení) pro Českou republiku a pro území Evropy. Pronajímatel hradí poplatky za užívání rozhlasových přijímačů, které jsou součástí obytného automobilu.
 10. Obytný automobil je havarijně pojištěn s tím, že spoluúčast nájemce na škodní události činí 5 %. Pojištění obytného automobilu zahrnuje též asistenční službu pro případ poruchy. Interiér obytného automobilu není pojištěn (nelze ho pojistit), případné vzniklé škody jdou na vrub nájemce. Nájemce je oprávněn na svůj náklad a svým jménem sjednat dodatečné připojištění.
 11. Pronajímatel souhlasí s výjezdem obytného automobilu do zahraničí.
 12. Nájemce má nárok na vrácení odpovídající části nájemného za dobu, po kterou nemohl obytný automobil užívat pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy, s výjimkou opravy nepřesahující 1 den. To neplatí pro případy, kdy nemožnost užívat obytný automobil pro nezpůsobilost k provozu nebo potřebu jeho opravy způsobil nájemce nebo osoby, kterým nájemce umožnil k předmětu nájmu přístup.
 13. Nájemce bere na vědomí, že v případě dopravní nehody nebo odcizení obytného automobilu nevzniká vůči pronajímateli nárok na výměnu obytného automobilu nebo jakoukoliv jinou
 14. Veškeré opravy a nákupy náhradních dílů je možno realizovat pouze s předchozím souhlasem pronajímatele. Náklady na opravy obytného automobilu budou pronajímatelem v takovém případěrefundovány nájemci při převzetí obytného automobilu.
 1. V případě dopravní nehody je nájemce povinen vždy přivolat policii, sepsat protokol o nehodě s nákresem a popisem události nebo pořídit fotodokumentaci a bezodkladně informovat pronajímatele. Obdobným způsobem je nájemce povinen postupovat i v případě odcizení obytného automobilu nebo jeho poškození, pokud nejde o poškození pro tyto účely zanedbatelné. Škody, u nichž nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem.
 2. Nájemce je povinen užívat obytný automobil v souladu s příslušnými právními předpisy pro řízení motorových vozidel na území České republiky a Evropy a po celou dobu trvání nájmu pečovat o obytný automobil tak, aby nedošlo k jeho poškození.
 3. Nájemce není oprávněn provádět jakékoliv úpravy obytného automobilu (vrtání, šroubování, polepování apod.).
 4. Nájemce je povinen dodržovat zákaz kouření  ve  všech prostorách  obytného  vozidla,  zákaz manipulace s otevřeným ohněm (svíčky, prskavky apod.) a zákaz pobytu se zvířaty (živými nebo mrtvými). V rámci bezpečnosti silničního provozu je dle směrnic EU přísně zakázána jízda s otevřenou plynovou lahví.
 5. Pronajímatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o nájmu obytného automobilu v případě prokazatelného nevhodného zacházení s obytným automobilem ze strany nájemce nebo osob, které obytný automobil užívají s nájemcem nebo s jeho svolením či s jeho vědomím.
 6. Při předávání obytného automobilu pronajímateli je nájemce povinen upozornit na veškeré poškození

obytného automobilu, ke kterým došlo po dobu trvání nájmu.

 1. V případě porušení závazků nájemce je pronajímatel účtovat nájemci smluvní pokutu takto:
  • předání obytného automobilu s nevyprázdněnou kazetou chemického WC … 000,- Kč
  • předání obytného automobilu bez plně natankované nádrže pohonných hmot … 000,- Kč
  • předání obytného automobilu bez provedení řádné očisty v případě běžného znečistění … 1.000,- Kč
  • předání obytného automobilu silně znečistěného (barvy, lepidla, olej, písek ) … 5.000,- Kč
  • předání obytného automobilu bez technického průkazu … 000,- Kč
  • předání obytného automobilu bez karty pojištění … 000,- Kč
  • předání obytného automobilu při ztrátě klíče od vozidla … 000,- Kč
  • opoždění předání obytného automobilu (za každý započatý den) 000,- Kč Zaplacení smluvní pokuty nemá vliv na povinnost nájemce nahradit pronajímateli škodu převyšující smluvní pokutu.
 2. Při škodě na obytném automobilu nebo znečištění, které nelze odstranit, bude pronajímatelem nájemci účtována výměna celého poškozeného dílu v plné výši.
 3. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli všechny poplatky, pokuty a penále, pokud povinnost k jejich úhradě bude ze strany orgánů veřejné správy uložena pronajímateli z důvodu na straně nájemce nebo osob, které obytný automobil užívají s nájemcem nebo s jeho svolením či s jeho vědomím.
 4. V případě, že kterékoliv ustanovení VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení
 5. Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 01.02.2022 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách pronajímatele vitastabor.cz.
 6. Tyto VOP je pronajímatel oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

platné od 01.02.2022